Skip to content
Home » ซันนี่ ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์

ซันนี่ ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์

ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์(เกิด 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2524) ชื่อเล่น ซันนี่ เป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทย มีเช้ือสายไทย-สิงคโปร์-
ฝรั่งเศส แจง้เกิดจากบทบาท “หมู/ไข่ย้อย” จากภาพยนตร์เรื่อง เพื่อนสนิท (2548)

ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์" ดีไซน์บทบาทพี่ชายที่ไม่น่ารัก

ซึ่งผลงานดังกล่าวท าให้เขาได้รับรางวัลนักแสดงน าชายยอด
เยี่ยมจาก คม ชัด ลึก อวอร์ด ประจ าปี 2548
เกิดเมื่อวนั ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 เป็นนักแสดงที่มีเช้ือสายไทย สิงคโปร์และฝรั่งเศส เกิดและโตในประเทศไทย โดยเป็นบุตร
ของนายเพ็ชร์รัตน์ สุวรรณเมธานนท์ ลูกครึ่งไทย-สิงคโปร์ อดีตกัปตันสายการบินเอกชนแห่งหนึ่ง กับนางมาจอลิน สตรีชาวฝรั่งเศสลูกทูตทหาร
มีพี่สาวชื่อภาวินีและพี่ชายชื่อไมเคิลเรียนช้นั ประถม – มธัยมปีที่3 ที่โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษาจบช้นั มธัยมศึกษาตอนปลาย มธัยมปีที่4-6 จาก
โรงเรียนสุรศกั ด์ิมนตรีหลงัจากน้ันเขา้ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสั สัมชญ เดิมเขาเคยนับถือศาสนาคริสต์ แต่ ั
ปัจจุบันไม่ได้นับถือศาสนาใด
เข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายโฆษณา ผลงานเช่น โฆษณา เคทีซี-แคช เอไอเอส ทีซีบี ทูน่าสเปรด เบียร์สิงห์ ฮานามิ ฯลฯ ในปี 2548
กับผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก เรื่อง “เพื่อนสนิท” ที่ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดของซันนี่และจากบทบาทน้ีทา ให้ซันนี่ไดร้ับรางวลันักแสดงนา ชายยอด
เยี่ยม จากคม ชัด ลึก อวอร์ด ประจา ปี2548 และกลบั มาร่วมงานกบัผูก้า กบั ฯ คนเดิมอีกคร้ังในปี2550 กบั ภาพยนตร์เรื่อง “สายลบัจบั บา้นเล็ก”
ซึ่งซันนี่ได้ร้องเพลง “คนของเธอ” ประกอบภาพยนตร์สายลับจับบ้านเล็ก แต่เดิมซันนี่เคยเป็นสมาชิกวงคิงคองโปรเจ็กต์ ตระเวนเล่นดนตรีตาม
ร้านเป็นอาชีพเสริมที่ ร้านแจ่มบาร์ กับร้าน PLAY เล่นมา 3 ปี ครึ่ง ก็ได้ลาออกจากวง
ผลงาน:
ภาพยนตร์:
2548:

 • จานบิน – รับบทเป็น โต๋เต๋
  2550:
 • ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1องค์ประกันหงสา – รับบทเป็น พระราชมนู/ไอท้ ิ้ง(วยัเด็ก)
 • รักแห่งสยาม – รับบทเป็น โต้ง (วัยเด็ก)
  2551:
 • หวานขม BitterSweet BoydPod The Short Film ตอน “เรื่องบ้าๆ” – รับบทเป็น เก้า
  2552:
 • ห้าแพร่ง ตอน “หลาวชะโอน” – รับบทเป็น เป้
  2554:
 • Love Julinsee รักมันใหญ่มาก ตอน “เพื่อนรัก” – รับบทเป็น หยก
 • Suck Seed ห่วยข้นั เทพ – รับบทเป็น เป็ด
  2555:
 • มะหมา 2 – รับบทเป็น เจ๋อ (เสียงพากย์)
 • รัก 7 ปี ดี 7 หน ตอน “14” – รับบทเป็น ป่ วน
  2556:
 • Last Summer ฤดูร้อนน้ัน ฉันตาย- รับบทเป็น สิงห์
  2557:
 • ตุ๊กแกรักแป้งมาก – รับบทเป็น ตุ๊กแก
  2558:
 • โจหัวแตงโม – รับบทเป็น โจ
  ส่วนในละครโทรทัศน์/ซิตคอม หลายละครคือ:
 • ละครส้ันชุด “แดนพิศวง”
 • หุบเขากินคน
 • น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์
 • แก้วตาพี่
 • สะใภ้พาร์ทไทม์
 • ครูไหวใจร้าย
 • ฟ้ากระจ่างดาว
 • แม่ค้าขนมหวาน
 • ผีเส้ือและดอกไม้
 • คู่แค้นแสนรัก
 • สุดยอด
 • ระเบิดเที่ยงแถวตรง
 • ลูกพี่ลูกน้อง
 • Club Friday The Series 5 ตอน “ความลับของสัญญาใจ”
 • แอลโอแอล ชีวิตคิดบวก
 • Fly To Fin สุดติ่งจิงเกิลเบล
 • Club Friday To Be Continued ตอน สัญญาใจ
 • O-Negative รัก-ออกแบบไม่ได้
 • ละครคน คุณศิวา
 • The Single Mom คณุ แม่เล้ียงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้ง
 • Club Friday Celeb’s Stories ตอน การกลับมา
 • Love Books Love Series ตอน The Seven Year Itch 7 ปี รักโดนใจ
 • ความรักคร้ังสุดทา้ย
 • Club Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน “รักเราไม่เท่ากัน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *